Art

Khilafat Ki Barkat Say Hum Sab Yahan…

  KHILAFAT To those who oppose US This poem was read in Toronto on Khilafat Day Mushaira Khilafat ki barkat say ham sab yahan Khilafat hamaray liyay misl-e maan Khilafat hamaray liey thandi chaan Tum kaho is ko barbadi islam ki? Yeh ilzam jhoota nahin manatay Ham agar mantay hain […]